Hvad handler D-Care projektet om

D-Care projektet

Verdens befolkning bliver hurtigt ældre og ældre og i løbet af de sidste 50 år har der i Europa været en stigning i sygdomme forbundet med aldring, så som demens. Det anslås, at der inden 2050 vil være ca. 18,66 millioner europæere med en demenssygdom.

Mennesker, der er berørt af demens, står ofte over for kognitive, adfærdsmæssige og psykosociale vanskeligheder. Disse vanskeligheder udgør i mange tilfælde en udfordring i forhold til at engagere sig socialt og kan påvirke livskvaliteten. Ud over indvirkningen på personen med demens påvirker sygdommen også de mennesker, der er omsorgsgivere for personen. I mange lande er det familie og venner, der står for denne omsorg og de fleste af dem føler sig uforberedte til at påtage sig denne nye rolle. Det at være omsorgsperson for et menneske med demens kan forårsage både fysiske og mentale sundhedsproblemer bl.a. på grund af stress. Det kan også gå ud over arbejde og relationer til andre mennesker og medføre frustration over at måtte tilsidesætte egne behov. Omsorg for demensramte er ligeledes en vanskelig og stressende opgave for det professionelle plejepersonale og der er brug for mere viden og flere værktøjer. D-Care projektet ønsker at medvirke til at dække behovet for opkvalificering af plejepersonale, der tager sig af personer, der er ramt af demens. Vi vil udvikle et undervisningsprogram i form af blended learning, hvor personer, der giver omsorg til demensramte (fagfolk såvel som ikke-fagfolk) kan tilegne sig de nødvendige kompetencer i forhold til, hvordan man bedst hjælper mennesker med demens og hvordan man som omsorgsgiver undgår at føle sig isoleret. Programmet kan bruges i erhvervsuddannelser, i efteruddannelse for voksne og til undervisning af plejepersonale og frivillige.

Partnerskabet består af forskellige typer organisationer: offentlige og private erhvervsuddannelsesinstitutioner, offentlige arbejdsgivere for professionelt plejepersonale, NGO’er og SMV’er fra Storbritannien, Danmark, Spanien og Grækenland samt en europæisk faglig sammenslutning med base i Bruxelles, Belgien. Dette giver en unik mulighed for at finde kreative løsninger i fællesskab.

Målgrupper

Målgrupperne for dette projekt er professionelle og ikke-professionelle omsorgsgivere (herunder familiemedlemmer / venner / frivillige), studerende på social- og sundhedsuddannelser, uddannelsesudbydere, lærere, undervisere og andre, der vil uddanne sig til at arbejde med demensramte. Også personer, der lever med demens, er indbefattet i målgruppen.

Mere end 2.000 mennesker vil indirekte drage fordel af eller være mål for de aktiviteter, der bliver organiseret i løbet af projektet. Efter et kursusforløb for undervisere, vil der blive udviklet yderligere to kurser. Det første vil involvere professionelle omsorgsgivere, der ønsker at arbejde med demensramte og der vil være undervisning om CST og viden om oprettelse af netværk. Det andet vil involvere ikke-professionelle omsorgsgivere for at hjælpe dem med at støtte og hjælpe personen med demens og for at give dem et pusterum.
Kompetenceudvikling af professionelle omsorgsgivere er en af prioriteterne i D-Care projektet. Tilegnelsen af nye kompetencer vil sætte plejepersonale i stand til at levere ydelser af høj kvalitet. Personer med demens vil selv blive involveret som medudviklere i processen. Lærere og studerende (fagfolk og ikke-fagfolk) vil få mulighed for at anvende IKT og forbedre deres digitale færdigheder.

De forventede resultater

D-Care-projektet forventes at have positive og langvarige effekter på deltagerne, da det skal levere følgende resultater:

  1. Forbedret viden om demens og konsekvenserne af demens for bedre at kunne bevare livskvalitet, autonomi og rettigheder hos mennesker, der lever med demens og hos deres omsorgsgivere.
  2. Mere aktiv deltagelse i samfundet og mere positiv holdning til EU-værdier På systemisk niveau, forventes D-Care-projektet at respondere på en positiv måde i forhold til Europas politikker vedrørende:

• Aktivt medborgerskab
• Fremme af social inklusion og ikke-diskrimination
• Livslang læring

Projektets vigtigste bæredygtige resultater vil omfatte: øget fokus på fordelene ved innovativ demensomsorg for mennesker, der lever med demens. Dette omfatter forbedret sundhed og velvære samt bæredygtig forbedring af den støtte og den mulighed for aflastning, der gives til omsorgsgiverne.