Σχετικά με το D-care

Σχετικά με το Έργο

Ο παγκόσμιος πληθυσμός τα τελευταία χρόνια γερνάει συνεχώς. Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 50 ετών, υπήρξε στην Ευρώπη μια αύξηση σε ασθένειες που συνδέονται με τη γήρανση, όπως είναι η άνοια. Εκτιμάται ότι, μέχρι το 2050 περίπου 18,66 εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα διαγνωσθούν με άνοια.

Οι άνθρωποι που διαγιγνώσκονται με άνοια, αντιμετωπίζουν συχνά συμπεριφορικές, γνωστικές και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. Οι δυσκολίες αυτές αποτελούν μια πρόκληση σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των ατόμων με άνοια σε κοινωνικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να υπάρχει επιδείνωση των επιπτώσεων της ασθένειας και του επιπέδου διαβίωσης τους.
Εκτός από τον αντίκτυπο στους ίδιους τους ασθενείς, η άνοια έχει μεγάλη επίδραση και στους φροντιστές τους. Σε μεγάλο ποσοστό, τους ασθενείς με άνοια φροντίζουν μέλη της οικογένειας τους ή/και φίλοι/συγγενείς. Οι περισσότεροι μη επαγγελματίες φροντιστές, όμως, δεν αισθάνονται έτοιμοι να αναλάβουν αυτόν το ρόλο. Η φροντίδα ασθενών με άνοια μπορεί να προκαλέσει στους φροντιστές σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία προκαλούνται κυρίως από το άγχος της φροντίδας. Επιπλέον, δημιουργούνται προβλήματα στο εργασιακό τους περιβάλλον και τις προσωπικές/κοινωνικές τους σχέσεις.
Η φροντίδα ατόμων με άνοια είναι ένα δύσκολο και αγχωτικό έργο και για τους επαγγελματίες φροντιστές, οι οποίοι χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις/εργαλεία.
Το Έργο D-CARE στοχεύει στην εκπαίδευση των φροντιστών (επαγγελματιών και μη) ατόμων με άνοια, μέσα από τη δημιουργία ενός on-line εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι φροντιστές που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, θα αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται σε ό,τι αφορά την υποστήριξη των ατόμων με άνοια, αλλά και τη στήριξη τους για να μην αισθάνονται απομονωμένοι. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα μπορεί να υλοποιηθεί από φορείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, από φορείς Δια Βίου Μάθησης Ενηλίκων, αλλά και από φορείς και οργανισμούς για την εσωτερική (εντός εργασιακού περιβάλλοντος) εκπαίδευση του προσωπικού τους.

Το Έργο υλοποιείται από διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς/οργανισμούς, όπως Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Οργανισμούς επαγγελματιών φροντιστών, ΜΚΟ για άτομα τρίτης ηλικίας και οργανισμούς εκπαίδευσης και πληροφορικής από την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία, την Ισπανία και την Ελλάδα, καθώς επίσης, από έναν από τους μεγαλύτερους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς για τη Δια Βίου Μάθηση και Κατάρτισης, με έδρα στις Βρυξέλλες (Βέλγιο).

Ομάδες στόχος

Οι ομάδες στόχος του Έργου D-CARE, είναι επαγγελματίες και μη επαγγελματίες (μέλη οικογενειών, φίλοι, εθελοντές κ.λπ.) φροντιστές ατόμων με άνοια, φοιτητές και εκπαιδευτές/καθηγητές στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας, καθώς επίσης εκπαιδευτικοί φορείς. Οι επωφελούμενοι θα εκπαιδευτούν στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε άτομα που πάσχουν από άνοια και στο πως να δημιουργούν ένα φιλικό, προς τα άτομα με άνοια, περιβάλλον.

Πάνω από 2.000 άνθρωποι αναμένεται να ωφεληθούν άμεσα ή έμμεσα στις χώρες των εταίρων, αλλά και σε όλη την Ευρώπη, από τις δράσεις που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου.
Συγκεκριμένα, δυο εκπαιδευτικά προγράμματα πρόκειται να δημιουργηθούν:
• το πρώτο θα αφορά επαγγελματίες φροντιστές, οι οποίοι εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν με ανθρώπους που πάσχουν από άνοια και θα εκπαιδευθούν στη Θεραπεία Γνωστικής Ενεργοποίησης (CST).
• το δεύτερο θα αφορά μη επαγγελματίες φροντιστές, προκειμένου να στηριχθούν και να εκπαιδευτούν στο πως να φροντίζουν ασθενείς με άνοια.

Η βελτίωση των προσόντων των επαγγελματιών φροντιστών είναι μια από τις προτεραιότητες του Έργου D-Care, καθώς μέσα από την εκπαίδευση θα αποκτήσουν νέες δεξιότητες, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να παρέχουν πιο ποιοτικές υπηρεσίες στους ανθρώπους που στηρίζουν. Οι ίδιοι οι ασθενείς με άνοια θα συμμετέχουν στη διαδικασία, μέσα από την καταγραφή των απόψεων και των αναγκών τους στην καθημερινή τους φροντίδα και στήριξη.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Το Έργο D-Care αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στους συμμετέχοντες, μέσα από την παραγωγή των ακόλουθων αποτελεσμάτων:

  1. Βελτίωση της γνώσης σχετικά με την άνοια και τις συνέπειες της, σε ό,τι αφορά την ποιότητα ζωής, την αυτονομία και τα δικαιώματα των ασθενών και των φροντιστών τους.
  2. Προαγωγή της ενεργής συμμετοχή στην κοινωνία.
    Σε συστηματικό επίπεδο, το Έργο D-Care αναμένεται να ανταποκριθεί θετικά στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν:

• Ενεργή συμμετοχή στην κοινωνία
• Ανάπτυξη/προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της μη-διάκρισης
• Ενίσχυσης της δια βίου μάθησης

Τα μακροχρόνια οφέλη από την υλοποίηση του Έργου περιλαμβάνουν την προαγωγή της παροχής καινοτόμων υπηρεσιών για την φροντίδα ασθενών με άνοια, με έμφαση στη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας τους, με ταυτόχρονη υποστήριξη των φροντιστών τους.