Πίσω στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για επαγγελματίες φροντιστές ατόμων με άνοια

0% ολοκληρωμένο
0/0 Βήματα
 1. Ενότητα 1: Τύποι Άνοιας και διαφορετικές προσεγγίσεις για επαγγελματίες φροντιστές
  3 Θέματα
  |
  1 Ερωτήσεις γνώσεων
 2. Ενότητα 2: Φροντιστές ατόμων με Άνοια
  7 Θέματα
  |
  1 Ερωτήσεις γνώσεων
 3. Ενότητα 3: Θεραπεία Γνωστικής Διέγερσης (CST) για άτομα με άνοια
  9 Θέματα
  |
  1 Ερωτήσεις γνώσεων
 4. Ενότητα 4: Περιβάλλοντα Φιλικά προς τα άτομα με Άνοια
  5 Θέματα
  |
  1 Ερωτήσεις γνώσεων
Πρόοδος ενότητας
0% ολοκληρωμένο

Στόχος/σκοποί

Η θεματική ενότητα εστιάζει στα κοινά οφέλη ανάμεσα στα άτομα με άνοια και τους/τις φροντιστές τους, κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση της CST.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής ενότητας, θα μάθετε:

 • Τα οφέλη της CST στο άτομο και το/τη φροντιστή του.

Εισαγωγή

Σαν μακροπρόθεσμη και συχνά απρόβλεπτη πάθηση, η άνοια, όχι μόνο επιφέρει σημαντική επίδραση στη ζωή του ατόμου που πάσχει αλλά και στη ζωή εκείνων που ασχολούνται με τη φροντίδα του. . Η παρέμβαση CST μπορεί να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τους/τις φροντιστές και τα άτομα με άνοια. Μελέτες στο ΗΒ και σε όλο το κόσμο έχουν δείξει ότι κατά τη διάρκεια της CST, τα άτομα με άνοια και η οικογένεια ή οι φίλοι/-ες φροντιστές τους ωφελήθηκαν με ψυχική διέγερση και ασχολήθηκαν με νοηματοδοτημένες δραστηριότητες, οι οποίες τους/τις βοήθησαν να διατηρήσουν επαφή και να βιώσουν καλύτερα το κόσμο που τους/τις περιβάλλει [1].

3.6.1 Ευημερία

Η συμμετοχή στη CST κινητοποιεί τα άτομα με άνοια να διατηρούν το μυαλό τους δραστήριο και να αναζητούν περισσότερες πληροφορίες που σχετίζονται με την ψυχική διέγερση. Επακριβώς, τα αποτελέσματα των μελετών δείχνουν ότι αυτή η θεραπεία ενισχύει τη μνήμη, τη γλώσσα, τη συγκέντρωση, την επίλυση προβλημάτων, την φραστική ευχέρεια, καθώς και την ευημερία των ατόμων με άνοια. Οι φροντιστές τους, επιπλέον, βιώνουν βελτίωση στην επικοινωνία και την αλληλεπίδραση με το άτομο που φροντίζουν, ενώ διατηρείται η ποιότητα της ζωής τους και η ψυχολογική ευημερία τους.

Έως τώρα, το κυρίαρχο μοντέλο για την παροχή φροντίδας λαμβάνει ως δεδομένο ότι, η έναρξη και η εξέλιξη της χρόνιας πάθησης και της σωματικής ανικανότητας, είναι στρεσογόνοι παράγοντες για το άτομο με άνοια και το/τη φροντιστή που είναι μέλος της οικογένειάς του. Κατά συνέπεια, το αναμενόμενο είναι, ότι η αύξηση των γνωστικών ικανοτήτων του ατόμου με άνοια και η ευημερία του μέσω της CST, θα οδηγήσει επίσης στη βελτίωση της διάθεσης και της ευημερίας του/της οικογενειακού/ης  φροντιστή.

Κυρίως, η παρέμβαση της ατομικής γνωστικής διέγερσης (iCST) που διενεργείται στο σπίτι, και η οποία απαιτεί από τους/τις φροντιστές – μέλη της οικογένειας, να παράσχουν τη θεραπεία, έχει δείξει ότι βελτιώνει επιπλέον και την ευημερία των φροντιστών. Εφόσον η iCST ενισχύει σημαντικά την ποιότητα της σχέσης της παροχής φροντίδας, και την ευημερία του/της φροντιστή, το πρόγραμμα μπορεί να γίνει χρήσιμο μέρος προσαρμοσμένων πακέτων, παροχής φροντίδας στο σπίτι, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν, στο να μένουν τα άτομα με άνοια περισσότερο χρόνο στο σπίτι τους. Αυτό, έχει επίσης τη δυνατότητα να επιμηκύνει την ικανότητα των φροντιστών να παρέχουν φροντίδα στο άτομο με άνοια, και να συνεισφέρει στην αποδοτικότητα κόστους φροντίδας για την άνοια [2].

3.6.2 Επικοινωνία

Καθώς η χρήση της γλώσσας βελτιώνεται κατά την διάρκεια της CST, η επικοινωνία και η κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ του ατόμου με την άνοια και των ατόμων που τον/την περιβάλλουν θα βελτιωθεί συνεπώς επίσης. Η ενίσχυση στην επικοινωνία των σκέψεων και συναισθημάτων θα μπορούσε επιπλέον να λειτουργήσει ως δείκτης αλλαγών στη QoL και επακόλουθης βελτίωσης των γνωστικών λειτουργιών.  Τα άτομα με άνοια και οι φροντιστές – μέλη της οικογένειας αξιολόγησαν τις συνεδρίες της CST, ως ένα εργαλείο που τους έδωσε τη δυνατότητα να ξεκινήσουν συζητήσεις, και δημιούργησε ένα πλαίσιο για επικοινωνία. Παρέχει μια ευκαιρία και για τα δύο μέρη, να περάσουν ποιοτικό χρόνο μαζί, και δρα βοηθητικά στην επικοινωνία, ενώ παράλληλα ενισχύει τη QoL και τη διάθεση, που σχετίζεται με την υγεία, των φροντιστών [3].

Σύνοψη

Βασικά σημεία:

 • Μελέτες έχουν δείξει ότι η διαμεσολάβηση των φροντιστών στις παρεμβάσεις γνωστικής διέγερσης για το άτομο που φροντίζουν, μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα και για τα δύο μέρη.
 • Η CST ενισχύει την ευημερία, και την επικοινωνία των ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους επίσης.

Κατάλογος αναφορών

 1. Leung, P. (2019). People’s experiences of cognitive stimulation therapy. A qualitative understanding. In: Yates, A., YatesJ., Orrell M., et al (editors). Cognitive stimulation therapy for dementia: history, evolution, and internationalism. 1st edition. Oxford: Routledge.
 2. Aguirre, E., Hoare, Z., Spector, A., Woods, R., Orrell, M. (2014). The effects of a Cognitive Stimulation Therapy [CST] program for people with dementia on family caregivers’ health. https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2318-14-31
 3. T., Shazli, G., Ponnusamy, S. (2016). The acceptability and usefulness of CST for older adults with dementia: a narrative review. International Journal of Alzheimer’s Disease. https://www.hindawi.com/journals/ijad/2016/5131570/

Περαιτέρω αναγνωστικές παραπομπές