Partnerne

Partnerskabet

Partnerne bag dette projekt dækker geografisk Europa, men projektet er ikke kun målrettet mod Europa, men mod hele verden. Organisationerne i konsortiet er meget forskelligartede for at kunne tilbyde en helhedsorienteret tilgang til fænomenet demens. Læs mere om disse organisationer nedenfor.

AUSER Insieme Regionale Umbria

ITALIEN


Auser Insieme er en forening, der arbejder for social mobilitet og for at styrke de ældres position og forbedre deres aktive rolle i samfundet. På initiativ af CGIL og Unionen Spi-Cgil-pensionister har den siden 1989 sigtet mod at bekæmpe alle former for social udstødelse, forbedre livskvalitet, fremme kultur og praksis for solidaritet, så hver alder kan have sin værdi og hver person sit livsprojekt, gennem hvilket man kan blive en ressource for sig selv og for andre. Auser arbejder på en måde, så enhver kan give og få hjælp, møde andre, forbedre sine færdigheder og bidrage til væksten i det samfund, hvor han/hun bor.

I Umbrien har foreningen for øjeblikket 8.800 medlemmer, 1500 aktive frivillige og mere end 44 faciliteter på tværs af det regionale territorium.

Foreningen har fokus på udvikling af mennesker og de forhold, de lever under, baseret på principper om social retfærdighed, respekt og påskønnelse af forskelle, beskyttelse af rettigheder, udviklingsmuligheder og fælles goder. Foreningens mission er at:

• Udvikle frivilligt arbejde, social mobilitet, voksenundervisning og international solidaritet med særligt fokus på ældre og relationer mellem generationer;
• Støtte mennesker, forbedre deres livskvalitet og relationer ud fra et solidaritetsprincip;
• Forsvare og udvikle alle ældres kognitive og aktive kapacitet;
• Fremme netværk og forbedre ydelser i området til støtte for familier og i synergi med offentlige institutioner.
• Fremme aktivt medborgerskab ved at tilskynde borgere til aktiv deltagelse i det sociale liv og sikre deres adgang til lokalsamfundets ydelser og deres rettigheder. Forbedre og udvide kulturelle og miljømæssige tiltag.
• Styrke og forny lokalsamfundet ved at være reelt støttende, åben, mangfoldigt og inkluderende.

p-consulting.gr

GRÆKENLAND


p-consulting.gr is an IT, Training and Consulting company, located in Patras (Greece). Its main aim is the digital transformation of the business and organizations due to technological changes that rapidly take effect in our society. It was established in 2012 and since today it has implemented sixteen (16) European Projects, hundreds of National Projects and has more than 200 clients in the field of consultancy and IT.

Main objectives of the company is the provision of:

• quality IT and consulting services in business terms to companies and enterprises in all sectors of economy,
• training services which address the needs of various target groups (young people, teachers in primary and secondary schools, people from vulnerable groups, elders, unemployed people, entrepreneurs, etc),
• IT services, focusing in web development and creation of online educational platforms,
• managing and developing of project services, mostly oriented to improve the quality of people, especially people who from social vulnerable groups.

p-consulting is combining training and IT services, by focusing to digital education and training. Company is developing and creating online training courses using new and innovative technologies.
The company is an active member of EfVET (European Forum of Technical and Vocational Education and Training), due to its activities as a company that provides lifelong training and represents Greek members to the Steering Committee of the Organization in Brussels.
In national level, p-consulting co-operates with organizations and authorities from public and private sector, such as Organizations for Education, Colleges, Universities, Region of Western Greece, Region of Attica, Municipalities, Non-Governmental Organizations, Organizations for people with disabilities, Organizations for elders and others.
In addition, the company has a well established network with partners from all over Europe, with which has already cooperated in European projects and through working groups in several European Forums and Organizations.
The company has a staff with lot of experience in European and National Projects.

Errotu Taldea S.L.P.

SPANIEN


ERROTU er en SMV, der arbejder med specialiseret arkitektur og det aldrende samfund, især inden for design til demens. Firmaet har to linjer: på den ene side rådgivning og uddannelse og på den anden side styring og udvikling af projekter og planlægning, der har som formål at forbedre livskvaliteten for mennesker, specielt ældre, gennem boligmiljøet.

ERROTUs ansatte har en bred erfaring inden for iværksætteri og kvalitetsstyringsprocesser og arbejder med ISO UNE 9001 og ISO UNE 170001 og ISO UNE 170002. ERROTU arbejder inden for rådgivning til offentlige og private institutioner, kvalitetsstyring, projektledelse og uddannelse. Firmaets medarbejdere har været oplægsholdere på adskillige kongresser og de har deltaget i og har udviklet både nationale og internationale F & U-projekter, de fleste af dem vedrørende boligmiljøets betydning for den ældre del af befolkningen.

ERROTU samarbejder meget tæt med miljøområdet inden for Aubixa Foundation, der arbejder for at forbedre livskvaliteten for mennesker med demens.

EfVET

EU


EfVET er en førende europæisk faglig sammenslutning oprettet af og for VET-udbydere og medlem af VET4EU2-platformen. EfVET repræsenterer direkte synspunkter fra sine medlemmer om erhvervsuddannelsesspørgsmål til alle EU-institutioner og -organer og reagerer på alle passende høringsprocesser ved at deltage i ET2020-arbejdsgrupper og arbejde tæt sammen med GD EMPL, GD EAC og DG GROW, CEDEFOP. EfVET Sekretariatet administrerer projektimplementerings- og overvågningsopgaver og yder professionel støtte til medlemmerne og TT-koordinatorerne.

EfVET har 179 fuldgyldige medlemmer fra 26 Erasmus + -programlande. I D-Care projektet vil EfVET bidrage til alle arbejdspakker og fungere som multiplikator, der når ud til alle sine medlemmer.

CEBANC

SPANIEN


CEBANC har vist vejen inden for erhvervsuddannelse i Gipuzkoa siden 1975 og leverer kurser inden for tre områder: erhvervsuddannelse, grunduddannelse og voksenuddannelse. Cebanc sigter mod at imødekomme fagpersoners undervisningsbehov i hele deres arbejdsliv. Organisationens brede udbud af kurser bringer den i daglig kontakt med erhvervslivet og gør det muligt for den at tilpasse sig ændringerne i de krav til færdigheder, der finder sted som et resultat af teknologiske og organisatoriske fremskridt.

Cebanc tilbyder kurser på
grunduddannelsesprogrammer (studerende, der ikke har afsluttet deres obligatoriske erhvervsuddannelse), sub-tertiært niveau og tertiært niveau, inden for fire områder: Sundhed, Administration, Erhverv og Marketing og Computer Science. Cebanc har erfaring med at koordinere en række programmer for livslang læring. Siden 2000 har organisationen koordineret 1 Leonardo-pilotprojekter og 2 TOI-projekter, det ene baseret på business og de andre to om turisme og tilgængelighed. Cebanc integrerer nye informations- og kommunikationsteknologier i sin undervisningsmetodik og har erfaring med promovering, implementering og organisering af Leonardo da Vinci og Erasmus mobilitetsinitiativer for både studerende og ansatte gennem sit internationale kontor. Det internationale kontor er ansvarlig for planlægning, implementering og organisatoriske aspekter af alle tværnationale mobiliteter og fungerer som nøglekontakt til partnerinstitutioner, både som en sender- og værtorganisation. Skolen arbejder også med uddannelsesinstitutioner og institutioner, der arbejder for at for at få folk i arbejde og den tilbyder opkvalificering af medarbejdere til virksomheder: Eksempler på samarbejdspartnere er Den baskiske regering, regeringen i Gipuzkoa, Hobetuz, den baskiske regerings undervisningsinitiativ, Lanbide, den baskiske regerings arbejdsformidling samt europæiske projekter. Cebancer er involveret i et bredt spektrum af aktiviteter fra lokalt til europæisk niveau.

SOSU OSTJYLLAND

DANMARK


Sosu Østjylland er Danmarks næststørste social- og sundhedsskole. Skolen udbyder forskellige uddannelser – såvel som efteruddannelser af uddannede medarbejdere – til institutioner for ældre og handicappede, til hjemmepleje, til hospitaler og til psykiatrien. Der udvikles løbende innovative pædagogiske og didaktiske undervisningsmaterialer og organiseres praktikker og man arbejder tæt sammen med arbejdsgiverne inden for området. SOSU har over 25 års erfaring med uddannelse og videreuddannelse af plejepersonale. Skolen har omkring 150 fuldtidsansatte medarbejdere og 20 eksterne fagfolk. I 2016 havde SOSU cirka 800 studerende på heltid, og ca. 2.000 professionelle omsorgsgivere deltog i kortere eller længere supplerende kurser. De studerende er i alderen 15 til 60 år gamle og har mere end 50 forskellige etniske og kulturelle baggrunde. De yngste tilbydes korte introduktionsprogrammer for at forberede dem til en start på skolens hoveduddannelser: Social- og sundhedshjælper (2 år og 2 måneder) og Social- og sundhedsassistent (3 år and 10 måneder.

SOSU Østjylland er løbende involveret i europæiske projekter og har gode muligheder for at sikre, at projektresultaterne bliver anvendt: både i og uden for organisationen. Resultaterne bliver direkte integreret i uddannelserne og da de uddannede SOSU-medarbejdere er de fremtidige omsorgsgivere, tager de deres nye kompetencer med sig ud på deres arbejdspladser. Derudover er SOSU med i adskillige internationale partnerskaber og netværk med interessenter inden for pleje og omsorgs både i og uden for Europa. Disse samarbejdspartnere drager også fordel af projektresultaterne.

Age UK

STORBRITANNIEN


Age UK BANES leverer ydelser og støtte til ældre mennesker, der bor i byen Bath og dens omkringliggende amt og region. På nationalt plan er Age UK landets største velgørenhedsorganisation dedikeret til at hjælpe alle med at få mest muligt ud af seniorlivet. Personer over 60 år er den hurtigst voksende gruppe i samfundet, og der er flere end nogensinde før. Aldring er ikke en sygdom men kan være udfordrende. Age UK ville ikke være i stand til at fungere uden indsatsen fra tusinder af frivillige, der engagerer sig og hjælper alle ældre med at få mest muligt ud af seniorlivet; Age UK tilbyder kurser til sine medlemmer og frivillige.

Age UK-netværket omfatter omkring 150 lokale / regionale Age UK’er, der når ud til størstedelen af ​​England. BANES-regionens Age UK (partner i dette projekt) har fremragende partnerskabsforbindelser med den lokale kommune (Bath og North East Somerset), lokale og regionale sundhedsmyndigheder og mange lokale velgørenhedsorganisationer og NGO’er, lokale uddannelsesudbydere, såsom Bath College og private kursusudbydere og tilbyder også selv voksenuddannelse inden for nogle områder. Mere end 200 frivillige arbejder sammen med personalet for at tilbyde ydelser.

Det arbejde og den støtte, der leveres af Age UK, dækker en række forskellige tjenester, herunder: information og rådgivning; kampagne for ældre mennesker rettet mod politikere og regering; produkter og tjenester til at hjælpe ældre med at blive i deres hjem og forblive uafhængige; grundlæggende it-kurser; hjælp med planlægning af pensionering og forskellige andre tjenester afhængige af lokale, regionale eller nationale behov.

KISPE FAROS

GRÆKENLAND


Den sociale andelsforening med begrænset ansvar (KISPE) “FAROS” er en innovativ form for andelsvirksomhed, der har til formål at støtte mennesker med enhver form for handicapproblemer, som står over for social og økonomisk udstødelse. Det grundlæggende mål med KISPE “FAROS” er at skabe beskyttede job eller understøttet beskæftigelse for disse mennesker for at hjælpe dem til socioøkonomisk og erhvervsmæssig integration (eller re-integration). Foreningen arbejder for at støtte dem på enhver måde, mest gennem psykologisk støtte fra eksperter (psykiatere, psykologer og socialarbejdere) men også gennem undervisningsprogrammer (såsom computerkurser o.lign.) Undertiden foregår dette i samarbejde med andre sociale organisationer. De fleste gange ydes hjælpen i form af organisationens undervisningsprogrammer (såsom computeruddannelse osv.), før de pågældende skal begynde på arbejdet.

Kispe “FAROS” aktiviteter er hovedsageligt (men ikke udelukkende) rettet mod mennesker, der står overfor psykiske problemer eller har psykiske lidelser og ”FAROS” bidrager til deres behandling og til at de kan opnå økonomisk selvstændighed. Til dette formål udvikles forretningsaktiviteter. Sundhedsministeriet fører tilsyn med udviklingen hos virksomheden og den er reguleret af artikel 12 i lov 2716/1999 og supplerende ved lov 4430/2016. Foreningen ledes af et 7-medlemmers administrationsråd, der vælges hvert 3. år af generalforsamlingen dvs. medlemmer af KISPE “FAROS”. Foreningen har 63 ansatte med faste ansættelseskontrakter, hvoraf 18 personer med handicap (forskellige psykiske, sundhedsmæssige eller sociale problemer) og syv personer er specialiserede fagfolk. Derudover er der periodevis ansat 3 personer med forskellige lidelser.

ASSOCIAZIONE OMNIS

ITALIEN


Siden 2010 har OMNIS eksisteret som et uddannelsesbureau akkrediteret af Umbria Region med ansvar for uddannelses- og undervisningspolitikker og -programmer. Akkrediteringen bekræftes hvert år for at give OMNIS kapacitet til at levere uddannelsesforløb, der finansieres af Den Europæiske Socialfond og til på regionalt plan at levere et katalog over private kurser til fagfolk og organisationer.

OMNIS er også engageret i adskillige projekter og initiativer inden for områderne: fortsat faglig udvikling, tilpasning af færdigheder, vækst af virksomheders faglige ressourcer ved hjælp af ressourcerne fra Italia Interprofessionelles Fonde, udvikling af innovative kvalifikationer gennem tilpasning af erhvervsuddannelsespolitikkerne til de regionale, nationale og europæiske økonomiske udviklingsstrategier, udvikling af partnerskaber inden for ​​uddannelse, erhvervsuddannelse og erhvervsliv samt forbedring af unges kvalifikationsniveau og nøglefærdigheder.